Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa fermy drobiu w Bielicach

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61, § 4 kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 33 ust.1, i art.79, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2020r. poz. 283), zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. na wniosek Pana Henryka Barona zostało odwieszone postępowanie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia:

 

,,Budowa fermy drobiu na gruntach wsi Bielice, działka nr 134/4”

 

Jednocześnie informuję, że na stronie BIP Urzędu Gminy w Łambinowicach, w zakładce ochrona środowiska/decyzje środowiskowe, można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Ponadto informuję, iż ze względu na pandemię koronawirusa nie ma możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, w związku z powyższym wszelkie informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 77 4 311 300 wew.226 oraz drogą mailową: os@lambinowice.pl

 

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

PDFStreszczenie nietechniczne
 

 

Wersja XML