• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie spisu wyborców

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców w wyborach

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów.
W przypadku wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie – wydanie decyzji następuje w ciągu 3 od dnia wniesienia reklamacji.

Tryb odwoławczy i opłaty:
Na decyzję w sprawie odmowy uwzględnienia reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu, wnoszący reklamacje lub osoba skreślona ze spisu może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Nysie, za pośrednictwem wójta, w terminie ..................* od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Spis udostępnia się do wglądu w miejscu i czasie podanym do publicznej wiadomości przez wójta niezwłocznie po sporządzeniu spisu.
Formularz wniosku jest obowiązkowy.
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 624006
w tym miesiącu: 20637
dzisiaj: 2011

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1